Algemene voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Natural Skin by Linda

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Natural Skin by Linda en een cliënt waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Natural Skin by Linda

Natural Skin by Linda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Natural Skin by Linda zal zoveel mogelijk de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Als de cliënt verhinderd is voor een afspraak, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk melden. Dit is uiterlijk 24 uur van te voren. Is het door onverwachte en geldige redenen dan kan dit binnen de 24 uur zijn. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Natural Skin by Linda het halve honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen. Het annuleren van een afspraak kan uitsluitend telefonisch.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd bij Natural Skin by Linda komt, mag de salon de behandeling met de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan Natural Skin by Linda de gehele afspraak annuleren en het gehele honorarium berekenen.

Natural Skin by Linda moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Natural Skin by Linda vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.  Acties gaan niet met andere aanbiedingen of kortingen samen. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via overschrijving te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Natural Skin by Linda bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en bewaart deze zolang nodig. Natural Skin by Linda behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De cliënt gaat bij het aangaan van de behandelingen akkoord met het tonen van voor en na foto’s op sociale media mits anders afgesproken.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

7. Aansprakelijkheid

Natural Skin by Linda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Natural Skin by Linda is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Als de cliënt een behandeling kiest met een apparaat is hij/zij verplicht de algemene voorwaarden te accepteren en te tekenen. Weigert u de voorwaarden te tekenen en te accepteren gaat de behandeling niet door.

8. Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de Natural Skin by Linda uitgevoerde behandeling of gekochte producten, geld geen geld terug garantie.

9. Beschadiging en diefstal

Natural Skin by Linda heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Natural Skin by Linda. De salon moet de klager binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

11. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Natural Skin by Linda het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.